"מחיצה הנדרסת"

מושג בעירובין דף צ

"מחיצה הנדרסת"

מבואר בדפים אלו.. שלשיטת שמואל לא אומרים במחיצה הנדרסת גוד אסיק, ולכן אינה גודרת את הגג.

נחלקו האחרונים בטעם הדבר:

לשיטת השערי ציון כיוון "שאתו רבים ומבטלי מחיצתא" ורק ביחס להלכות עירובי חצירות מחיצה הנדרסת אינה מחלקת. אך להלכות מחיצה כיוון שאנו פוסקים שלא אתו רבים ומבטלי מחיצתא, מועיל גם מחיצה הנדרסת.

החזו"א חלק עליו, דאם כן דין זה יהיה רק בדרך הרבים ובסוגיה מבואר שגם בגג הדריסה מבטלת, וסובר שודאי לעניין הלכות מחיצה לא אומרים גוד אסיק במחיצה הנדרסת, ורק בעירובי חצירות סבר שמואל שמחיצה הנדרסת מועילה.

יש לציין שכל הנ"ל ביחס לגוד אסיק של המחיצה, אך כדי להשתמש במחיצה עצמה ודאי שאין חסרון בכך שהיא נדרסת. ולכן גרם מדרגות ודאי יחשב כמחיצה ביחס לקומה שמתחתיה. ורק ביחס לקומה שמעל גרם המרגות יהיה תלוי בנ"ל.

היכן זה פוגש אותנו?

הלכות מחיצה הנדרסת רלוונטית לכמה נידונים: 

א. מדרגות שנחשבים כתל המתלקט האם נאמר בהם גוד אסיק.

ב. תל המתלקט שהולכים עליו.

ג. האם המחיצה התומכת בגשר מתבטלת בעקבות דירסת העוברים על הגשר. 

בכל הנ"ל לשיטת השערי ציון יחשב כמחיצה, ולשיטת החזון איש לא אמרינן גוד אסיק.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze