"חי נושא את עצמו / טלטול תינוק"

 מושג בעירובין דף צז

"חי נושא את עצמו / טלטול תינוק"


מבואר בגמרא שתינוק הנולד מותר לטלטלו על ידי שרשרת של אנשים.. עוד מבואר שהמוציא מיטה שאדם חי שוכב עליה - פטור. על האדם משום שחי נושא את עצמו, ועל המיטה משום שהיא טפילה לאדם.

בהלכה זו ישנם מספר פרטים שיש לשים אליהם לב:

א. תינוק שאינו יכול ללכת, או אדם כפות או חולה, לא נאמר בהם "חי נושא את עצמו"

ב. טלטול אדם חי מותר מן התורה אך אסור בטלטול מדרבנן !!

ג. נחלקו תנאים האם בבעלי חיים נאמר "חי נושא את עצמו" וכתבו הפוסקים להחמיר.

ד. יש שכתבו שטעם הפטור משום שבמשכן היו מטלטלים רק חפצים ולא אדם. ויש שכתבו שהוא מדין "שניים שעשאוה" כיוון שהאדם החי מיקל על הסחיבה.

היכן זה פוגש אותנו?

משום מה לא פעם שמעתי מאנשים שמותר לטלטל תינוק משום שחי נושא את עצמו. 
כמבואר טלטול תינוק שאינו יכול ללכת בכוחות עצמו אסור מן התורה. ובילד היכול ללכת איסורו מדרבנן.

אך יש מקומות שניתן לצרף הלכה זו לקולא:

א. גוי המטלטל ילד לצורך מצווה מותר משום שבות (גוי) דשבות (חי) לצורך מצווה / צער / צורך גדול.

ב. חולה גם אם אין בו סכנה (אף שאינו יכול ללכת) מותר לומר לגוי לטלטלו גם ברשות הרבים. דמותר לומר לגוי לעבור גם על איסור מן התורה לצורך חולה.

טפל ל..

בכל מקרה שמותר לטלטל ילד כגון על ידי גוי, או בכרמלית לצורך מצוה. מותר גם לטלטל את העגלה, משום שהיא טפילה לילד. 
וכן חולה או נכה במקרים שמותר לטלטלם מותר גם לטלטל את כסא הגלגלים משום שהכסא טפל לאדם. 

*משום כך מומלץ לסגל נוהל קבוע כשלוקחים עגלת ילדים לרוקן את כל החפצים בתחתית העגלה, בגגון, ומה שתלוי על ידיות העגלה. משום שהעגלה טפילה לילד, והאיסור לטלטל את הילד ברוב המקרים הוא מדרבנן. אך שאר החפצים אסור לטלטלם מן התורה.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze