"גג אלכסון / אורזילא"

מושג בעירובין דף צד
​​​​​​​
"גג אלכסון / אורזילא"


בגמרא מבואר שאם הקירוי של הבית עומד באלכסון, אין דין פי תקרה.
נחלקו הראשונים בביאור הגמרא:

לשיטת רש"י מדובר בגג אלכסוני כגגות רעפים שלנו, ולא אמרינן פי תקרה בגג כזה.

לשיטת תוס' מדובר בגג ישר אך נפרצו שני כתלים בפינה, וגם התקרה נפרצה באלכסון. ולא אמרינן פי תקרה משום שמחיצת פי תקרה סותמת מדין "פתח" ואין דרך האנשים לעשות פתחים בקרן זווית. 

לשיטת הראב"ד מדובר בפרצה בקרן זווית אך התקרה נשארה בשלמותה, ולא אמרינן פי תקרה משום שאין כתלים מן הצדדים של התקרה שמעל הפירצה (ויש לעיין בביאור דברי הגמרא "וקירוי באלכסון")

בשיטת רש"י יש לבאר מדוע לא אומרים פי תקרה בגג משופע.. הרי גם לגג זה יש שפה (פה)?

בתוס' ריד ביאר שהסיבה היא לא השיפוע, אלא שבדרך כלל גג משופע מסתיים רחוק יותר מהכותל שתחתיו, ולא אומרים פי תקרה כשהתקרה רחוקה מן הכתלים.

יש שפירשו שבתקרה אלכסונית הפי תקרה יורד גם כן באלכסון, ונוצרת פירצה בין הפי תקרה היורד, לכתלים.

להלכה בשולחן ערוך פסק גם כרש"י שבתקרה אלכסונית לא אמרינן פי תקרה, וגם כתוס' שבקרן זווית לא אמרינן פי תקרה. 

היכן זה פוגש אותנו?

הזכרנו בעבר שלא נעשה שימוש נרחב בפי תקרה בעירובין. לאחרונה בעקבות סגירת בתי הכנסת, והיציאה לרחובה של עיר ולחצרות בתי הכנסת עלו כמה נידונים בהלכות פי תקרה. ובפרט עם תחילת החורף והצורך בקורת גג. 

כיוון שרוב הגגות שלנו ישרים. וכפי שרש"י מזכיר שהיה גם בזמנם נוכל לומר פי תקרה (בתנאי שמתקיימים שאר תנאי פי תקרה) אך לטלטל תחת גג רעפים הבולט מהמבנה החוצה לא נוכל, דלא אמרינן פי תקרה תחתיו.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze