"מדרגות"

מושג בעירובין דף עח

"מדרגות"

בגמרא מבוארים דיני סולם המשמש כפתח, וכיצד ממעטים כותל שבין חצירות ולאפשר עירוב בין החצירות.

בגמרא מבואר שישנם שני פרמטרים שיש לבודקם:

1. גובה - אם הדבר הממעט את הכותל נמוך מג' טפחים נחשב כחלק מהקרקע ולא כמשהו מוגבה ממנה..

2. רוחב - אם רוחב האיצטבא / הזיז / ראש הכותל וכד' רחבים ד' טפחים נחשב הדבר למקום חשוב שאפשר להשתמש / ללכת עליו, ולכן מוגדר כקרקע ומודדים את גובה הכותל ממנו ומעלה. 

היכן זה פוגש אותנו?

הלכה זו רלוונטית מאוד לכמה סוגיות בעירובין:

א. מדרגות כמחיצה כדי להגדיר  גרם מדרגות כמחיצה יש לבדוק שהגובה בין מדרגה למדרגה הוא פחות מג' טפחים, וכן שרוחב המדרגה פחות מד' טפחים (וי"א ג טפחים) - אך אם הפרש הגובה ביניהם יותר מג' טפחים - ורוחב המדרגה יותר מד' טפחים, כל מדרגה נחשבת כמחיצה בפני עצמה ואינן מצטרפות למחיצה אחת.

ב. עמוד מוגבה - עמוד של צורת הפתח צריך להיות על קרקע הרשות הגדורה. במידה והעירוב נמצא על מדרגה הגבוהה ג"ט מהקרקע - העמוד נחשב כמנותק, ופסול.

ג. ביטול מחיצה - כשיש מחיצה של עפר תחת החוט (שלחזו"א הדבר פוסל את צורת הפתח) ניתן לבטל את המחיצה על ידי 
יצירת מדריגה יזומה תחת החוט ברוחב ד' טפחים - ולוודא שעד המדרגה, ומעליה אין מחיצה של י' טפחים.

ד. תל המתלקט- כפי שהזכרנו בעבר אחד מהגבלות העיקריות בשימוש בהר / ערימת עפר כמחיצה היא מדרגות כנ"ל באמצע התל, היוצרת נתק ברצף המחיצה.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze