מושג בהלכות עירובין דף כד - נטעים

מושג בעירובין דף כד 

"נטעים"

הגמרא עוסקת בהגדרות מקום שלא הוקף לדירה שנאסר בטלטול אם שטחו יותר מבית סאתים, ומחלקת הגמרא בין מקום זרוע בזרעים שנחשב כמקום שלא הוקף לדירה, לבין מקום שנטע באילנות שנחשב מוקף לדירה. 

סברת החילוק משום שמקום זרוע בזרעים, מקפידים שלא יכנסו לשם אנשים ויהרסו ברגליהם את הזרעים, אך בנטיעות אנשים רגילים להסתובב בין העצים ולשבת בצילם, משום כך עצי פרי נחשבים לחלק מדיורי האדם. 

בשולחן ערוך מבואר שיש חילוק בין פרדס מסחרי, לבין אילנות פרי בחצר הבית. אכן דרך האדם לגדל עצי פרי בחצירו לאכילה ולצל, ועצים אלו נחשבים לחלק ממגוריו. אך פרדס מסחרי שמוקף גדר כדי לשמור על העצים, מקום זה נחשב כקרפף (מקום שאינו מוקף לדירה) משום שגדר זו נועדה לשמור על העצים, ומקפידים שאנשים לא יכנסו לפרדס, ואין מטרת עצים אלו להסתופף בצילן.

היכן זה פוגש אותנו?

במקרה ובתוך שטח העירוב ישנם עצי פרי, נצטרך לבחון האם עצים אלו נועדו לנוי או צל, או שמא לשימוש מסחרי, ובאם יש פרדס של ממש בתוך העירוב יש לוודא שפרדס זה מגודר כולו (כדי שהשטח בו אנו רוצים לטלטל לא יהיה פרוץ למקום האסור בטלטול) או להוציא את הפרדס משטח העירוב.

פרדס מסחרי - נחשב כקרפף
עצי פרי בגינה נחשבים כמקום המוקף לדירה

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze