"אמה בת ששה טפחים" / מידות ושיעורי עירובין

מושג בעירובין דף ד

"אמה בת ששה טפחים"

בגמרא מובא מחלוקת האם מודדים באמה בת חמשה טפחים, או באמה בת ששה טפחים. להלכה נפסק כשיטת רבא שמודדים תמיד באמה בת ששה טפחים, אך באמות מצומצמות. ולגבי הלכות תחומין מודדים באמות מרווחות. ( הפער ביניהם הוא חצי אצבע לכל אמה)

היכן זה פוגש אותנו?

בהלכות עירובין משתמשים לא מעט במידות שונות. כגון: טפח, אמה, ועוד.. חשוב מאוד להכיר את מידות אלו במידות כיום.

כידוע נחלקו החזון איש ור' חיים נאה בשיעורי המידות. הדעה המקובלת היא שיטת ר' חיים נאה. אך נהגו במידת האפשר להחמיר כשיטת החזון איש (היכן שזה חומרא)

להלן סיכום של מידות עירובין השיטה הראשונה היא שיטת ר' חיים נאה, והשניה היא שיטת החזון איש:

חצי אצבע- 1 ס"מ/ 1.2

טפח - 8 ס"מ/ 9.6

ג' טפחים- 24 ס"מ/28.8 

ד' טפחים- 32 ס"מ/ 38.4

י' טפחים- 80 ס"מ/ 96

אמה- 48 ס"מ / 57.6

י' אמות- 4.8 מטר/ 5.7

מיל- 960 מטר / 1.1 ק"מ

בית סאתיים- 1152  מטר / 1652

גרוגרת - 19.2 סמ"ק / 33.18

18 גרוגרות- 345.6 סמ"ק / 597.24

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze