"טלטול פחות פחות מד' אמות"

מושג בעירובין דף צה

"טלטול פחות פחות מד' אמות"

במשנה מבואר שאדם המוצא תפילין רבים (שאינו יכול להכניס בדרך מלבוש) יכול לטלטלם על שרשרת של אנשים שכל אחד מטלטל פחות מד' אמות.

ישנם כמה פרטי דינים בטלטול פחות מד' אמות:

א. מדאורייתא במקרה שאדם מטלטל ברשות הרבים ועוצר כל פחות מד' אמות  - מותר. ורק יותר מד' אמות אסור לטלטל. טעם הדבר: משום שמקומו של אדם הוא ד' אמות, וכשמטלטל יותר מכך הוא מוציא מרשותו לרשות אחרת. אך פחות מכך החפץ עדיין ברשותו.

ב. חכמים אסרו שלא יטלטל אדם בצורה זו, שהוא נח כל פחות מד' אמות, שמא יטלטל יותר מד' אמות ללא עצירה.

ג. ישנם כמה מקרים בהם התירו לטלטל בצורה זו:
1. מי שבא בדרך ויש לו ארנק עם כסף, משום שאדם בהול על ממונו.
2. המוצא תפילין במונחים בבזיון ואינו יכול להחשיך שם ולשומרם, מפני הסכנה. 
3. קוץ המונח ברשות הרבים מחשש שמא ינזקו בו רבים.

ד. מותר לטלטל באופן חד פעמי פחות מד' אמות.

ה. טלטול על ידי שרשרת של אנשים שכל אחד מטלטל פחות מד' אמות, בשולחן ערוך פסק שמותר. והביא בשם הרמב"ן שיש אוסרים משום שיש זלזול בשבת שטלטול נעשה בצורה כזו על ידי רבים (ולשיטה זו גם במקרים הנ"ל עדיף שאדם אחד יטלטל פחות מד' אמות, ולא רבים)
וכתב במשנ"ב שהלכה כשיטה הראשונה, אך בדבר הרשות יש לחוש לשיטת האוסרים.

ו. בביאור הלכה הביא בשם הפרי מגדים שגם שני אנשים יכולים ליצור שרשרת על ידי שימסרו אחד לשני כל פחות מד' אמות.

ז. כל הנ"ל הוא רק ביחס לטלטול ברשות הרבים או כרמלית, במקרה של העברה בין רשויות גם פחות מד' אמות אסור. 

היכן זה פוגש אותנו?

הלכה זו אינה מצויה כיום.. ובדרך כלל נעשה בה שימוש במקרי חירום, או כשנודע לפתע שאין עירוב באמצע השבת.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze