"נפרץ למקום האסור"
מושג בעירובין דף מב

"נפרץ למקום האסור"

רשי בעמוד ב ד"ה "הא נמי פשיטא" מזכיר את המושג הנ"ל. ביאור המושג הוא: שכל מקום שפרוץ למקום האסור בטלטול, גם הוא נאסר בטלטול. כיוון שהם נחשבים כעת למקום אחד.

היכן זה פוגש אותנו?

כיום ישנם מקרים שונים בהם הטלטול בעיר נאסר בעקבות הדין הנ"ל. 
כגון אם יש "קרפף" (מקום שאינו מיועד למגורים כגון שדה זרועה) בעיר, הקרפף עצמו אסור בטלטול מדרבנן. וכל העיר אסורה בטלטול בעקבות העובדה שהיא פרוצה למקום האסור בטלטול. 

מקרה נוסף: יש שנהגו לעשות שכירות של בתי הנכרים על ידי המשטרה שבידה לחסום את הכביש ללא סמכות עליונה. (יבואר בהמשך..) אך כיוון שאין שכירות זו מועילה לבתים ולחצרות הבתים, העיר עצמה פרוצה לחצרות האסורות בטלטול, וגם הטלטול בעיר נאסר.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze